Nieuws

Nieuwe norm voor drijvend bouwen

Drijvend bouwen wordt naast hoogbouw gezien als dé mogelijkheid voor meer wonen en werken in sterk verstedelijkte gebieden. De markt professionaliseert zich in hoog tempo en daarmee de belangstelling. Toch komt grootschalig bouwen op het water voor veel belanghebbenden nog onvoldoende vlot van de grond. Er zijn veel onzekerheden en er gaat veel inspanning verloren door het spreekwoordelijk uitvinden van het wiel. Daarom was het nodig afspraken vast te leggen in een nieuwe norm voor drijvend bouwen, de NTA 8111, een Nederlandse Technische Afspraak van de internationale NEN. Hiermee wordt het voor gemeenten en waterschappen gemakkelijker om vergunningen af te geven voor buitendijks bouwen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe norm waren twintig marktpartijen betrokken en ruim dertig deskundigen. Op 13 oktober 2011 werd tijdens het Congres Water, Wonen & Ruimte 2011 de nieuwe norm op feestelijke wijze uitgereikt. Hierover later meer.

 

NTA 8111 lost knelpunten op

Met de handreiking van VROM voor drijvende woningen kan een opdrachtgever en/of een gemeente kiezen voor een ‘woonark' of een ‘bouwwerk'. Aan het eerste kleven regels van de gemeente en is een ligplaatsvergunning nodig. Hier is sprake van roerend goed. Voor het bouwwerk geldt het landelijke Bouw(werk)besluit, dit wordt gezien als de beste optie voor grootschalige stedenbouw op het water. Hier is sprake van onroerend goed. Het Bouwbesluit regelt echter niet alle aspecten voor drijvend bouwen, omdat bouwen op het land het uitgangspunt is. De handreiking van VROM legt een groot aantal knelpunten bloot, dat door private afspraken kan worden opgelost. Mede daarvoor is de NTA 8111 ontwikkeld. Ook moet de NTA anticiperen op milieu- en duurzaamheidsaspecten en innovaties verder stimuleren.

 

Drijvend wonen

De nieuwe norm NTA 8111 legt afspraken vast over drijvend bouwen in Nederland.

 

De NTA richt zich op bouwtechnische aspecten, de nutsvoorzieningen en ruimtelijke aspecten. Bouwwerken in het water die zijn gefundeerd op palen vallen buiten het toepassingsgebied. De NTA is beperkt toepasbaar voor drijvende bouwwerken voor wonen en werken met bestemming roerend goed.

 

Uitreiking tijdens Congres Water, Wonen & Ruimte

Op 13 oktober 2011 werd tijdens het Congres Water, Wonen & Ruimte 2011 de NTA 8111 uitgereikt. De directeur van de NEN reikte een exemplaar uit aan de wethouder Duurzaamheid van de gemeente Rotterdam, waar het congres plaatsvond. Het is niet zomaar dat de wethouder van Rotterdam de NTA 8111 aangeboden kreeg. Rotterdam is niet alleen gastgemeente van het congres, maar deze gemeente is ook van plan veel van haar oude havens geschikt te maken voor drijvende woonwijken. En naast veel andere belangrijke stakeholders heeft Rotterdam meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe norm.

 

Consequenties voor woonboten

Door een commissie van belanghebbenden is bedacht wat van belang is voor drijvende woningen. Al tijdens de bijeenkomsten werd door de commissie een richting gekozen waarmee woonboten (ook nieuwbouwarken) buiten de doelgroep van de nieuwe norm gehouden werden. Ondanks aandringen vanuit de hoek van woonbootbelanghebbenden werd uiteindelijk een NTA vastgesteld die niet bedoeld is voor arken. Onduidelijk is echter welke definitie gehanteerd wordt voor drijvende woningen en welke definitie voor woonarken. Daarmee is ook niet duidelijk op basis waarvan (en waarom) het onderscheid tussen de twee gemaakt wordt.

Er blijven bovendien nog enkele andere knelpunten over. Daarvoor is onderzoek nodig en op termijn een aangepaste NTA of NEN-norm. Om dit goed van de grond te krijgen en alle belanghebbenden te mobiliseren is een stichting ’Drijvend Bouwen’ via NEN in oprichting.

 

Nuttige links over dit onderwerp:

Website Helpdesk Water

Website NEN

 

terug